>


رویکرد نوین در بهینه سازی چند‌هدفه و نظریه بازی

1396/10/07
دکترمحمدعلی صنیعی منفرد

ظرفیت 20 نفر

پنجشنبه 7 دی نیم روزه (6 ساعت) ساعت 8 الی 15

لينك اصلي

نگهداری و تعمیرات پایدار و مبتنی بر قابلیت اطمینان

1396/09/13
مهندس علی کاروان
ظرفیت 20 نفر

دوشنبه- 13آذر نیم روزه (6ساعت) ساعت 8 الی 15

لينك اصلي

آشنایی با مدل ها و استانداردهای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و امکان پیاده سازی آن در بنگاه های افتصادی

1396/09/12
مهندس پروین سلیمانی
ظرفیت 20 نفر

کشنبه- 12آذر ماه نیم روزه (4ساعت) ساعت 8 الی 12:30

لينك اصلي

کارگاه تست

1396/09/30

ظرفیت 11 نفرلينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر