اخبار

1396/09/21
تمام سازمان¬ها با عدم قطعیت مواجه هستند و محاسبه مقدار قابل قبول برای پذیرش این عدم قطعیت¬ها و تدوین یک استراتژی مناسب برای مقابله با آن¬ها، یک چالش مهم برای مدیران است. فرآیند مدیریت ریسک به مدیران سازمان کمک می¬کند تا ریسک¬های ناشی از عدم قطعیت¬ها را شناسایی کرده و آن را با ارزش آفرینی برای ذینفعان منطبق سازند.


تمام سازمان­ها با عدم قطعیت مواجه هستند و محاسبه مقدار قابل قبول برای پذیرش این عدم قطعیت­ها و تدوین یک استراتژی مناسب برای مقابله با آن­ها، یک چالش مهم برای مدیران است. فرآیند مدیریت ریسک به مدیران سازمان کمک می­کند تا ریسک­های ناشی از عدم قطعیت­ها را شناسایی کرده و آن را با ارزش آفرینی برای ذینفعان منطبق سازند. این فرآیند یکی از فرآیند­های اصلی سازمان است که هیئت مدیره مالکیت آن را برعهده دارد و توسط کلیه کارکنان، مخصوصا مدیران در لایه­های مختلف سازمان جاری می­گردد.  فرآیند مدیریت ریسک معمولا در مرحله تحلیل­های استراتژیک سازمان انجام می­گردد و کلید اصلی موفقیت در آن، همسویی و یکپارچگی با استراتژی­های کسب و کار است.

مراحل فرایند مدیریت ریسک سازمانی

1.    آماده سازی فضای داخلی
در این مرحله آموزش های مدیریت ریسک برقرار شده و با انجام سازماندهی مناسب، اختیارات و پاسخگویی­ها در این حوزه مشخص می گردد.

2.    هدف گذاری
فرایند مدیریت ریسک سازمانی با فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان آمیخته است. از آنجا که حوزه های عدم قطعیت فضای کسب و کار سازمان ها بسیار گسترده است، تحلیل ریسک تمامی این حوزه ها نه ممکن است و نه مفید خواهد بود. به همین دلیل مدیریت ریسک معمولا بر روی حوزه هایی انجام می گیرد که در تحلیل های استراتژیک سازمان اهمیت یافته اند. 

3.    شناسایی وقایع
در واژگان مدیریت ریسک سازمانی، وقایع رخدادهایی هستند که از محیط و فضای داخلی سازمان نشات گرفته و دستیابی به اهداف استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهدند، این تاثیرات در مواردی مثبت و در موارد دیگر منفی خواهد بود. در این مرحله مدیرات تحلیل گر ریسک، عدم قطعیت­های محیط و داخل را بررسی و جمع آوری می نمایند فارغ از اینکه احتمال به وقوع پیوستن یا نحوه تاثیر­گذاری آنها چگونه باشد. 

4.    ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک به سازمان این امکان را می دهد تا دامنه و شدت اثر هر یک از مواقع محتمل الوقوع ناشی از عدم قطعیت فضای کسب و کار را بر دستیابی به استراتژی­هایش تحلیل نماید. در اغلب روش­ها، ارزیابی ریسک بر اساس دو مؤلفه احتمال وقوع (Like hood, Probability) و شدت (Impact, Severity)  و معمولا بر اساس ترکیب روش های کمی و کیفی انجام می پذیرد.

 5.    بررسی روش مواجهه

مهمترین حلقه در زنجیره مدیریت ریسک سازمانی، تحلیل مناسب روش مواجهه با ریسک­ها است.
_
مواجهه اجتناب : صرف نظر از فعالیت­هایی که عامل بروز واقعه و ریسک های سناریو مربوطه می­گردد یا صرف نظر کردن از اهداف استراتژیکی که از پذیرش یک ریسک خاص تحصیل می­گردد.
_
مواجهه کاهش : اتخاذ تصمیماتی به منظور انجام اقداماتی که منجر به کاهش احتمال وقوع یا شدت اثر ریسک ناشی از واقعه با یک سناریو خاص می گردد.
_
مواجهه انتقال : انجام اقداماتی که منجر به کاهش احتمال وقوع یا شدت ریسک در اثر انتقال سهمی از ریسک به سازمان یا فرد دیگر می گردد مانند بیمه کردن سازمان در مقابل رخدادی خاص

 

 پریوش خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !