اخبار

1396/09/10


اینترنت اشیا (IoT)

امروزه حدود دو میلیارد از مردم از اینترنت براي وب گردي، فرستادن و دریافت ایمیل، دسترسی به خدمات مالتی مدیا، شبکه هاي اجتماعی و خیلی کارهاي دیگر استفاده میکنند. درحالی که روزبه روز به تعداد استفاده کنندگان از این زیربناي اطلاعاتی و ارتباطی افزوده می‌شود، یک جهش بزرگ در استفاده از اینترنت در قالب یک نرم افزار جهانی در راه است که اجازه ارتباط بین اشیا هوشمند و ماشین‌ها را می‌دهد.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اشیا، دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺠﺎزي، ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﯾﻤﻦ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

اشیا ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﺤﺮك ﻫﺎ، ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﻮاع ﺣﻮزهﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري، IOT ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي IOT، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮمIOT و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزﻫﺎ، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در حال حاضر فناوری اینترنت اشیا و مدل‌های کسب و کاری که از اینترنت اشیا بهره می گیرند از بلوغ کافی برخوردار نیستند. با وجود این سازمان‌ها باید از طریق برنامه ریزی و افزایش قابلیت ها  و توانایی های خود در این زمینه نسبت به رقبای تجاری موجود در صنعت خود سریعتر اقدام کنند تا منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای آنان گردد. سازمان ها بایستی در مورد چگونگی بهره برداری از اینترنت اشیا به منظور تحول در کسب و کار خود آگاهی یابند.گروه گارتنر اخیراً یک نظر سنجی در بین مدیران بخش IT انجام داده است که نشان می دهد بخش تولید و خرده فروشی، دو بخشی هستند که به صورت خاص انتظارات بالایی از اینترنت اشیا دارند. بخش صنایع همگانی (نظیر آب، برق و تلفن) و بهداشت و درمان از جمله سایر بخش‌هایی هستند که در خط مقدم سرمایه گذاری در زمینه اینترنت اشیا قرار دارند.

کاربردهای فناوری اینترنت اشیا

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، سرویس ها و کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه های متنوعی مطرح هستند، که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساختمان، انرژی، خانه و مشتری، سلامت، صنعت، حمل و نقل، خرده‌فروشی، امنیت عمومی، شبکه و فناوری اطلاعات. همچنین در این شکل، (۱) کاربردهای مذکور در گروه‌‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند (برای مثال در حوزه خانه هوشمند، گروه‌های زیرساخت، امنیت، تسهیلات رفاهی و سرگرمی وجود دارند)، (۲) نمونه‌هایی برای هر یک از این گروه‌ها آورده شده است (برای مثال در زیرگروه زیرساخت خانه هوشمند، مدیریت انرژی وجود دارد) و (۳) در نهایت تجهیزات مورد استفاده بیان شده است (برای مثال در حوزه خانه هوشمند، دوربین دیجیتال وجود دارد).


خانم الناز اسعدي

 دانشجوي كارشناسي ارشد تجارت اكترونيك دانشگاه علم و صنعت


 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !