اخبار

1396/09/11
گردشگری، پدیده‌ای به سرعت در حال رشد است، به طوری که امروزه به عاملی تأثیرگذار در توسعه نواحی و تأمین کننده مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی زیادی برای جامعه میزبان، تبدیل شده است. در حال حاضر، صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و خودروسازی، به سومین صنعت بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال، تبدیل شده است.


 گردشگری، پدیده‌ای به سرعت در حال رشد است، به طوری که امروزه به عاملی تأثیرگذار در توسعه نواحی و تأمین کننده مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی زیادی برای جامعه میزبان، تبدیل شده است. در حال حاضر، صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و خودروسازی، به سومین صنعت بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال، تبدیل شده است.

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ و راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻧﻔﻮذ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﺔ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﺠﺎري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و... اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اخیر روي شبکه اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ، پیدایش شبکه‌های اجتماعی است. شبکهﻫﺎي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺟﺪید، ﺑـﻪ راحتی در ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

امروزه مشتریان، شبکه‌های اجتماعی را به عنوان منبع اطلاعاتی قابل اعتماد در نظر می‌گیرند که در انتخاب محصول و خدمات می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. در سوی دیگر مشتریان به کانال‌های ارتباطی صاحبان محصولات توجهی نشان نمی‌دهند و آن ها را با همان ایده‌ی سنتی که کسب و کارها  تنها بدنبال افزایش فروش هستند بحساب می‌آورند.

بر همین اساس در میان صنایع مختلف، شبکه‌های اجتماعی بعنوان ابزار جمعی مهم برای مشتریان قلمداد می‌شوند که ابعاد مختلفی رفتار را تحت تاثیرقرار می‌دهند و شامل انواع اطلاعات، چگونگی مالکیت، نوع و گرایشات محصول/خدمت، نوع خرید فعلی و خریدهای قبلی جامعه و ارزیابی محصول/خدمت جامعه می‌باشد.

گسترش شبکه‌های اجتماعی و جذب تعداد انبوهی از کاربران در نقاط مختلف دنیا سبب شده است تا این ابزار کارکردهای خاص خود را در عرصه‌ی گردشگری بیابد. بسیاری از گردشگران علاقمندند تا از طریق شبکه‌های اجتماعی، نسبت به انتشار آزادانه و رایگان تصاویر خود در پرتال‌های به اشتراک گذاری تصاویر استفاده کرده و عکس‌های خود را در معرض نمایش و دید میلیون‌ها مخاطب اینترنت در سراسر جهان قرار دهند. در سایت‌های به اشتراک‌گذاری تصاویر، افراد می‌توانند هر عکس که می‌خواهند انتخاب کرده و در این سایت‌ها به رایگان منتشر کنند و ملاحظات خود را نیز در انتشار عکس‌ها لحاظ کنند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از طریق فعالیت در این شبکه‌ها با مجموعه‌ای از اطلاعات در قالب‌های متفاوت و بار محتوایی گوناگون روبه‌رو هستند، این اطلاعات و محتوا می‌تواند بر تصمیم‌گیری آن دسته از کاربران که در اندیشه‌ی سفر به نقاط مختلف دنیا هستند تأثیرگذار بوده و از این طریق برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی در نقاط مختلف دنیا را برای جذب گردشگر تحت تأثیر قرار دهد. شبکه‌های اجتماعی به واسطه‌ی تأثیرگذاری بر متغیرهای رفتاری می‌توانند بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد گوناگون تأثیرگذار باشند. کاربران این شبکه‌ها با به اشتراک‌گذاری تجارب خود از سفر به نقاط مختلف دنیا در ترغیب و یا بی میل کردن گردشگران بالقوه در انتخاب مقاصد مشخص گردشگری به ایفای نقش می پردازند. تعداد گردشگران جذب شده یکی از مهمترین شاخص‌های موفقیت در پیاده‌سازی سیاست‌های گردشگری بوده و تعداد گردشگران بر میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری به‌عنوان دیگر معیار مهم موفقیت در سیاست‌گذاری گردشگری، تأثیرگذار است. بنابراین شبکه‌های اجتماعی از پتانسیل قابل‌توجهی در تعیین موفقیت و یا شکست سیاست‌های گردشگری برخوردار هستند.

در حوزه گردشگری، تبادل اطلاعات میان کاربران در خصوص تجربیات ناشی از سفر به مناطق گوناگون، امکانات رفاهی مقصد، جاذبه‌ها و فرصت‌های گردشگری می‌تواند بر تصمیم‌گیری سایر کاربران برای سفر تاثیرگذار باشد و از این طریق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های محلی را برای جذب گردشگر تحت تاثیر قرار دهد. از این منظر، شناخت کارکردهای ویژه شبکه‌های اجتماعی در عرصه گردشگری می‌تواند به ویژه برای سیاست‌گذاران در این صنعت قابل توجه باشد، زیرا فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به سادگی، پیاده‌سازی سیاست‌های گردشگری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد و به عنوان بستری برای تسهیل یا مانعی در برابر اجرای سیاست‌های گردشگری مطرح شود.

خانم الناز اسعدي

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران


 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !