سازمان کنفرانس


رییس کنفرانس
دکتر محمدعلی برخورداری- رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر کنفرانس:
دکتر سیامک نوری – رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر علمی کنفرانس:
دکتر مهدی غضنفری- استادتمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
قائم مقام دبیر علمی
دکتر میرسامان پیشوایی- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر اجرایی کنفرانس:
مهندس سید علیرضا شجاعی- نایب رییس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران