سخنرانان

صفحه اصلی > سخنرانان

 سخنران کلیدی اولProf. Alexandre Dolgui

استاد تمام و رئیس دپارتمان علوم کامپیوتر، تولید و اتوماسیون

سردبیر نشریه بین المللی تحقیقات تولید

دانشگاه IMT-Atlantique فرانسه

سخنران کلیدی دوم


Prof. Jalal Ashayeri

استاد تمام دپارتمان تحقیقات تولید و اقتصاد سنجی

دانشگاه Tilburg هلند

سخنران کلیدی سوم


Prof. Mauro A Onori

استاد تمام و رئیس دپارتمان مهندسی تولید

دانشگاه KTH سوئد